Pleter
Hrvatska Cista Stranka Prava
''Tko se hrani kruhom naroda ima narodu računa davati!'' - dr. Ante Starčević
Naslovnica
Vijesti
Novosti
Priopćenja
Najave
O stranci
Povijest stranke
Velikani stranke
Temeljna načela
Ustav
Program
Dužnosnici
Podružnice i ogranci
Himna stranke
Ostalo
Galerija slika
Poveznice
Glazba
Kontakt
Zamolnica
Kontakt

Uclani

Mladez
Temeljna načela

I. Opći dio

1.

Polazeći od učenja dr. Ante Starčevića, dr. Eugena Kvaternika i njihovih sljedbenika, u kojemu je sadržano tisućljetno povijesno iskustvo hrvatskoga naroda i njegova težnja za pravdom i slobodom, a nadahnuta socijalno-političkom mišlju Antuna i Stjepana Radića i suvremenim demokratskim i socijalnim težnjama, Hrvatska čista stranka prava bori se za slobodu, socijalnu pravdu, blagostanje i napredak hrvatskoga naroda i svih hrvatskih državljana u skladu s ovim načelima.

2.

Samo usklađenim djelovanjem i zaštitom prava i interesa svih dijelova društva i svih pojedinaca postiže se napredak svakoga pojedinca posebno i naroda kao cjeline. Zato se Hrvatska čista stranka prava, želeći služiti svemu narodu, neće u svomu radu oslanjati samo na pojedine dijelove naroda, nego na cijeli narod.

II. Temeljna ljudska prava

3.

Čovjek je temeljna i najviša vrijednost u društvu, kojemu po samoj njegovoj naravi pripada pravo na život od začeća do naravne smrti, na slobodu mišljenja, savjesti i vjere, na slobodu javnoga okupljanja i udruživanja, na nepovredivost pisma i privatnoga stana, na uživanje plodova svoga rada, kao i druga prava sadržana u općoj deklaraciji Ujedinjenih naroda o pravima čovjeka, Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima i Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, koji su sastavni dio ovih načela.

4.

Ljudska prava i slobode nitko čovjeku nije dao, pa mu ih nitko nema pravo ni oduzeti. Samo slobodni ljudi, a ne robovi, stvaraju duhovna i tvarna (materijalna) dobra. Zato je poštivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda pretpostavka sreće svakoga pojedinca i napretka i blagostanja cijeloga naroda, pa se sveukupna javna i državna djelatnost mora temeljiti na poštovanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda.

5.

Postojanje prava na političko djelovanje samo jedne ili samo nekih političkih stranaka ili na širenje i javno iznošenje samo nekih svjetonazora i uvjerenja zapreka je ostvarenju ljudskih prava i sloboda, pa prema tomu i pravne sigurnosti i osobne nepovredivosti svakoga pojedinca. Zato se Hrvatska čista stranka prava bori za politički pluralizam, u kojemu se ravnopravnim natjecanjem više političkih stranaka i njihovih svjetonazora i programa jedino moguće osigurati prava i slobode svakoga pojedinca, a time i slobodu, socijalnu pravdu, blagostanje i napredak cijeloga društva.

6.

Zagovaranje mržnje i nasilja protivno je temeljnim čudorednim zasadama uljuđenoga čovječanstva i zapreka ostvarenju ljudskih prava i sloboda, demokracije i mirnog suživota među ljudima i narodima, pa se Hrvatska čista stranka prava protivi svim političkim strankama i svjetonazorima koji propovijedaju mržnju i nasilje prema bilo komu.

III. Državnopravni dio

7.

Nema slobodna pojedinca bez slobode naroda kojemu dotični pojedinac pripada. Hrvatski narod, kao i svaki drugi narod, ima pravo na opstanak, slobodu i neometan razvitak svih svojih duhovnih i tvarnih snaga. Svaki pokušaj stapanja ili poistovjećivanja hrvatskoga naroda s bilo kojim drugim narodom protivan je prirodnoj težnji i pravu hrvatskoga naroda na opstanak, pa se zato Hrvatska čista stranka prava protivi jugoslavenstvu i svim sličnim političkim težnjama.

8.

Samo slobodna, samostalna i nezavisna hrvatska država jamstvo je opstanka, slobode i neometanog razvitka hrvatskog naroda, pa se zato Hrvatska čista stranka prava bori za oslobođenje cijeloga hrvatskoga etničkoga i povijesnoga prostora, za uspostavu potpuno samostalne i nezavisne Države Hrvatske na cijelom tomu prostoru i za obranu te Države (nakon što ona bude uspostavljena).

9.

Nastala na tisućljetnoj hrvatskoj državnoj tradiciji i na prirodnim težnjama hrvatskog naroda za vlastitom državom, Država Hrvatska izraz je i nositelj duhovnih vrijednosti i potreba hrvatskog naroda.
Pripadnici nacionalnih manjina u Hrvatskoj imaju pravo na očuvanje, njegovanje i razvijanje nacionalne kulture i samobitnosti (uporaba vlastitog jezika, osnutak kulturnih društava, izdavanje novina, otvaranje škola na materinskom jeziku i dr.) u skladu s međunarodnim pravom, a oni su dužni poštovati prava i interese hrvatskog naroda i hrvatske države.

10.

Ni hrvatski narod ni Državu Hrvatsku ne obvezuju nikakvi državnopravni ugovori iz prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti koji nisu ili ne bi bili prihvaćeni njegovom slobodnom voljom ili su protivni njegovu pravu na opstanak, na slobodu i život u potpuno samostalnoj i nezavisnoj državi i neometan duhovni i materijalni razvitak, kojih se prava nijedan narod ne može odreći.

 
Pleter